pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการหมักปุ๋ย (สารบำรุุงดิน)

แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการหมักปุ๋ย (สารบำรุุงดิน)

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอยโดยการหมักปุ๋ย (สารบำรุงดิน)โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้นำไปประยุกต์ใช้และ ได้รับประโยชน์จากเอกสารด้านวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
นิยาม
การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องต้น
การออกแบบและการก่อสร้าง
การดำเนินงานจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอยโดยการหมักปุ๋ย (สารบำรุงดิน)
ข้อพิจารณาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หมักปุ๋ยจากขยะมูลฝอย

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร