pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยี ที่เหมาะสมสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้นำไปประยุกต์ใช้และ ได้รับประโยชน์จากเอกสารด้านวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีขยะมูลฝอยไม่เกิน ๑๕ ตันต่อวัน
ปัจจัยในการพิจารณา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก หรือกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก ที่มีขยะมูลฝอยรวมกันไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวัน
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมขยะแบบแยกประเภท

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร