pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในโลกตามแนวทางของ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

การจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในโลกตามแนวทางของ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
(Ridding the World of POPs: A Guide to the Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants)

มีเนื้อหาข้อมูลดังนี้

บทนำ
การจัดการสาร POPs 12 ชนิดแรก
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทางเลือก
ที่ปลอดภัยกว่า
เป้าหมายในการเพิ่มเติมสาร POPs เพื่อการดำเนินการ
การจัดการกับคลังสินค้าสาร POPs
คงค้างและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสาร POPs
การดำเนินการร่วมกันเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยสาร POPs
บทสรุป

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content