pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน

คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน

ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

ประเภทของขยะอันตราย
พิษภัยของขยะอันตราย
การลดปัญหาขยะอันตราย
ผลดีของการจัดการขยะอันตราย

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content