pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แนวทางการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

แนวทางการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ เป็นเอกสารแนะนำให้โรงงานอุตสาหกรรมได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล วิธีการ หรือเทคนิคเบื้องต้นที่มีการนำมาใช้สำหรับคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ พร้อมทั้งมีตัวอย่าง ประกอบการคาดประมาณ และเพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจ และรับทราบถึงวิธีการหรือเทคนิคสำหรับใช้คาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

การเตรียมการสำหรับคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ
วิธีการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ
การเลือกวิธีคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ
ตัวอย่างการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content