pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือแนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย

คู่มือแนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย
การปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม อันมีสาเหตุมาจากการดำเนินกิจการหรือเก็บสะสมสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พื้นที่เกษตรกรรม สถานที่ฝังกลบมูลฝอย การลับลอบทิ้งกากสารเคมี หรือพื้นที่เกิดอุบัติภัยสารเคมี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศน์ รวมทั้งสร้างความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อลดระดับสารปนเปื้อนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

บทนำ
การประเมินและการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินพื้นที่เบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินพื้นที่ปนเปื้อนโดยละเอียด
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนจัดการพื้นที่ปนเปื้อน
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการพื้นที่ปนเปื้อน

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content