pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน

คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน
จุดประสงค์เพื่อการให้การเก็บตัวอย่างตะกอนดินจากสถานที่ปนเปื้อนของเสียอันตรายมีวิธีการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ที่ใช้คู่มืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างตะกอนดิน ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการเก็บตัวอย่างต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้บัญชาการในที่เกิดเหตุ นักพิษวิทยา หรือผู้จัดการโครงการ ก่อนลงมือปฏิบัติจริง

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

บทนำ
ความรับผิดชอบ
บทสรุประเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเตรียมการ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
สิ่งรบกวนและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
การรักษาสภาพตัวอย่าง
การขจัดสิ่งปนเปื้อนอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
การทำความสะอาดในพื้นที่

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content