pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย

คู่มือการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย
การเกิดอุบัติภัยเกี่ยวกับสารเคมี อาทิ การหกรั่วไหล เพลิงไหม้หรือ การระเบิดจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากการผลิต การเก็บรักษาและการ ขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอุบัติภัยแต่ละครั้งมิได้จำกัด เฉพาะโรงงานสารเคมีเท่านั้น แต่ยังได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก ทั้งนี้ “คุณ” ในฐานะประชาชน ที่อาจพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุบัติภัยดังกล่าว ก็สามารถ ดำเนินการเบื้องต้น โดยการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังจะได้กล่าวถึงในคู่มือ “การดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน สารเคมีและวัตถุอันตราย” เล่มนี้

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

การดำเนินการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
การบ่งชี้วัสดุอันตรายจากลักษณะถังบรรจุสารเคมี
สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย
ป้ายบอกรหัสและสัญลักษณ์ของสารเคมีที่ติดไว้ด้านข้างและหลังภาชนะบรรจุ
สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วให้ก๊าซพิษ

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content