pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อจึงทำการศึกษาโครงการนำร่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างเหมาะสม
เล่มนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

บทนำ
นิยาม
สถานการณ์ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบังคับของกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ของกระทรวงสาธารณสุข
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
การจัดการตั้งศูนย์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
แนวทางในการกำหนดและจัดเก็บค่าบริการ
การจัดทำคำของงบประมาณ
ภาคผนวก 1 ข้อมูลการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของเอกชน
ภาคผนวก 2 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ภาคผนวก 3 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมนียมการให้บริการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545
ภาคผนวก 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉับบที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content