pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เอกสาร การ คำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด

เอกสาร การ คำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด

เอกสาร การ คำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับคำนวณหาปริมาณมลพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมได้ปลดปล่อยหรือระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นเฉพาะการนำข้อมูลจากการตรวจวัดอาทิความเข้มข้นของมลพิษในอากาศน้ำเสียหรือของเสียมาใช้ในการคำนวณนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจมีความเข้าใจถึงหลักในการ คำนวณการปลดปล่อย มลพิษจากข้อมูลการตรวจวัดโดยมีการอธิบายถึงหลักการตัวอย่างและขั้นตอนในการคำนวณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ศึกษาด้วยตนเองได้ง่าย

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
การคำนวณปริมาณการปลดปล่อย/เคลื่อนย้ายมลพิษจากข้อมูลผลการตรวจวัด
เอกสารประกอบการเรียบเรียง
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทำ

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content