pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง (Obsolete Pesticides)

การจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง (Obsolete Pesticides)

เอกสาร การจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง (Obsolete Pesticides)นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารคงค้าง อันตรายจากสารเคมีและ การป้องกันอันตรายจากสารเคมี เป็นต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจด้านสารเคมีฯ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการปฏบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง
อันตรายจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง
การป้องกันอันตรายจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง
เกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสถานที่เก็บสารเคมีป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content