pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น พนักงานสืบสวนสอบสวน รวมทั้งประชาชนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจากผลกระทบกรณีกากอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งร้าง ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้รับการเยียวยาแก้ไขบรรเทาโดยเร็ว

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครอง ดังนี้

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และจำแนกประเภทของกากอุตสาหกรรม
กากอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กากของเสียที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
กากอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและเป็นเป็นของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอื่น

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content