pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุจนถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย

การรับแจ้งเหตุและกำหนดทีมงานตรวจสอบ์
กระบวนการตรวจสอบและรายงาน
การจัดการกองกากอุตสาหกรรม
การประเมินความเสียหายพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อปรับปรุงหรือฟื้นฟูพื้นที่
ผู้แจ้งเหตุการณ์กระทำความผิดหรือผู้ร้องเรียนมีสิทธิได้รับเงินสินบน
การประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัส (Risk Assessment)
รายชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content