pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย

คู่มือพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย

คู่มือพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเฉพาะสำหรับของเสียอันตรายนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติเฉพาะสำหรับของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุม การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัดรวมทั้ง ของเสียเคมีวัตถุ ตามบัญชี ๕.๒ ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes)

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยดังนี้

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับของเสียอันตราย
บทที่ ๒ กฎหมายภายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย
บทที่ ๓ การควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
บทที่ ๔ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติ
บทที่ ๕ การดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๖ พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content