pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คูุ่มือการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ ในประเทศไทย

คูุ่มือการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ ในประเทศไทย

คู่มือการการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์ เป็นคู่มือ ที่จัดขึ้นใช้เป็นแนวทางในการคำนวณหาปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ประเภทของรถยนต์ ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทของสารมลพิษจากรถยนต์ กิจกรรมที่มีการปลดปล่อยมลพิษรถยนต์ การสำรวจปริมาณรถยนต์และสภาพ การจราจรในพื้นที่ศึกษา และวิธีการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์ ซึ่งคู่มือนี้จะได้รับการพัฒนาเป็นคู่มือสำหรับคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ จากรถยนต์ในประเทศไทยต่อไป

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยดังนี้

คำนำ
สารบัญ
แนวทางในการคาดประมาณการปลดปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์
วิธีการคาดประมาณการปลดปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์
การคาดประมาณการปลดปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดระยอง
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content