pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2543 : สถานการณ์มลพิษในรอบทศวรรษ (2532-2542)

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2543
: สถานการณ์มลพิษในรอบทศวรรษ (2532-2542)

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง

คุณภาพน้ำ
คุณภาพอากาศและเสียง
ขยะมูลฝอย
ของเสียอันตราย
สารอันตราย
การบริหารจัดการมลพิษ

วันที่ : 1 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content