pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน

เกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน

เพื่อแนะนำเกณฑ์การออกแบบที่เหมาะสมสำหรับเมืองไทย ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะเทศบาล บริษัทที่ปรึกษา และวิศวกรผู้ออกแบบ นำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป

ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ 3 เล่ม แยกตามความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ดังนี้

เล่ม 1 เกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของชุมชน
เล่ม 2 เกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของชุมชน (ภาคผนวก)
เล่ม 3 เกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของชุมชน
(ตัวอย่างการออกแบบ)

วันที่ : 1 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content