pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

หนังสือที่ได้กล่าวถึงการดำเนินการจัดสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษยานพาหนะ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนปัจจุบันและได้เริ่มเปิดให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์ปริมาณมลพิษจากยานพาหนะ
มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
ที่มาโครงการ
โครงสร้างและการจัดองค์กร
รายละเอียดทางด้านเทคนิค
สรุปรายละเอียดทางด้านเทคนิค
ผังควบคุม
แผนที่

วันที่ : 1 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content