pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย( เพื่อการขนส่ง )

คู่มือการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย( เพื่อการขนส่ง )

เพื่อช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นในการจัดการกับวัตถุอันตรายในกรณีฉุกเฉิน

ซึ่งเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วย

เอกสารกำกับการขนส่ง
คำแนะนำในการใช้ตารางกำหนดเขตอันตรายและ
เขตควบคุมป้องกัน
ชุดป้องกัน
การควบคุมเพลิงและการรั่วไหลของสาร
สารเคมี/สารชีวภาพที่ใช้ในการก่อการร้าย
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

วันที่ : 1 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content