pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562

กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 เพื่อให้สาธารณชนรับทราบสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ และการจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ

สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง และน้ำบาดาล
สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตราย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน ” รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562″

แผ่นพับ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 53 MB)


วันที่ : 3 กันยายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content