pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2557

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2557

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนจัดการมลพิษของประเทศไทยและเผยแพร่ ให้สาธารณชนรับทราบ เนื้อหาของรายงานสถานการณ์มลพิษฉบับนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ และระดับเสียง สถานการณ์คุณภาพน้ำ ได้แก่ คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และคุณภาพน้ำบาดาล สถานการณ์ของเสียและสารอันตราย ได้แก่ มูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน กากของเสียอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และสารอันตราย เหตุฉุกเฉินและเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษ การบริหารจัดการมลพิษ และบทสรุปและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ และการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปี เพื่อสร้างความตระหนักและ เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษ ตลอดจนทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ

สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
สถานการณ์คุณภาพน้ำ
สถานการณ์ของเสียและสารอันตราย
เหตุฉุกเฉินและเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
การบริหารจัดการมลพิษ
บทสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ภาคผนวก

ฉบับภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 17.2 MB)


วันที่ : 28 กันยายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content