pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ภายใต้โครงการการคาดการณ์ผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของไมโครพลาสติกและสารอาหารในอ่าวไทย ส่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ ตั้งแต่บัดนี้- 25 พฤษภาคม 2565

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

ภายใต้ โครงการการคาดการณ์ผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของไมโครพลาสติกและสารอาหารในอ่าวไทย

ส่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ

จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เงินเดือน  ๑๘,๐๐๐ บาท

จำนวน    ๑ ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบคาดการณ์ผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของไมโครพลาสติกและสารอาหารในอ่าวไทย

๒. จัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาที่มีผลงานในการเก็บข้อมูลไมโครพลาสติกและสารอาหารและที่มีการศึกษาการใช้แบบจำลองต่างๆ

๓. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและตะกอนท้องทะเลทั้งหมดและนำเข้าข้อมูลที่ใช้นำเข้าในระบบคาดการณ์

๔. สนับสนุน รวบรวม และจัดรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. ปฏิบัติราชการต่างจังหวัดและเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เป็นครั้งคราวตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑. มีสัญชาติไทย

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประมง วาริชศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรเป็นผู้ที่ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางทะเลและสามารถเขียนภาษา Python ได้

๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

๔. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

๕. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ

๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘. ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และใบรับรองแพทย์

วิธีรับสมัคร

ยื่นเอกสารการสมัครงานทาง e – mail : marinepollutionpcd@gmail.com

๑. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย

๒. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

๓. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการศึกษา

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน

นางสาวศิรินยา สู้เหิม ส่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๕๘ ในวันและเวลาราชการ


วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร