pcd.go.th
ขนาดอักษร |

18

ม.ค.65

ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ : 18 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:00:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

19

ม.ค.65

ขอเข้าพบพลาสติกชีวภาพ(คุณวิบูรณ์)
วันที่ : 19 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 09:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

19

ม.ค.65

นักลงทุนกลุ่มอุตสากรรมยานยนต์ไทย เข้าพย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ : 19 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 301
เวลา : 10:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

20

ม.ค.65

สมาคมแท็กซี่ไฟฟ้าขอเข้าพบ
วันที่ : 20 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 09:50:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

21

ม.ค.65

ถ่ายรายการซุปเปอร์จิ๋ว
วันที่ : 21 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 204
เวลา : 07:00:00 - 17:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

21

ม.ค.65

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 21 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 09:00:00 - 12:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

21

ม.ค.65

ประชุมหารือพิจารณาบังคับใช้มาตรฐานยูโร ๖
วันที่ : 21 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:30:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

25

ม.ค.65

ประชุมคณะผู้ควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ระยะที่ 2
วันที่ : 25 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 08:30:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

25

ม.ค.65

ประชุมคณะผู้ควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ระยะที่ 2
วันที่ : 25 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:30:00 - 17:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

31

ม.ค.65

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 31 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 13:30:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองตรวจมลพิษ