pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ Action plan ปี 2563
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.แผนภายในกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การบริหารแผนงานโครงการ และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสําคัญของ คพ. รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 18 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) ไตรมาส 2 ณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 18 มกราคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) ณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 25 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 16 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 2 ตุลาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 19 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 27 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมควบคุมมลพิษ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ. รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 16 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3
Skip to content