pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 8 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผังความเชื่อมโยงงบบูรจัดการมลพิษปี 63
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21 กันยายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21 กันยายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21 กันยายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21 กันยายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 18 (1) (แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม หน้า 169-189)
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการปี 63 (A3)
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 178/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content