pcd.go.th
ขนาดอักษร |
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 14 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรบแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 57 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 339/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13(3) (แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม หน้า 27-48)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม –มีนาคม 2560)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2560)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลสัมฤทธิ์รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 249/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 12(3) (แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม หน้า 201-229)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2561)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลสัมฤทธิ์รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content