pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2566 – 2570
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
วันที่ : 29 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565)
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
วันที่ : 5 เมษายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนกลยุทธ์องค์กร กรมควบคุมมลพิษ ปี 2563 – 2570
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
วันที่ : 24 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับภาษาไทย)
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ. ศ. 2560 – 2564
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content