pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 18 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองสาขาแม่น้ำท่าจีน
แหล่งน้ำจืด
วันที่ : 18 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม)
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 18 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการฝึกอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “มลพิษและผลกระทบของไมโครพลาสติกในทะเลและแหล่งน้ำผิวดิน”
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 7 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการฝึกอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก (Net Zero)”
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 7 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการฝึกอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วย Google Map API”
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 7 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายชื่อสารเคมีขจัดคราบน้ำมันที่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย ปี 2565 (List of Dispersants approved for use in Thailand 2022)
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2565
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2564
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการฝึกอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เรื่อง “ถอดบทเรียนเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ”
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการฝึกเอกสารการอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เรื่อง “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง…..ไม่ให้ถูกทักท้วง”
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2561-2580
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การดำเนินงานตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติละข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การรายงาน ทส. 2 ทางออนไลน์
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานการณ์คุณภาพน้ำและการแก้ไขปัญหาแม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานการณ์คุณภาพน้ำและการแก้ไขปัญหาแม่น้ำชุมพร
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 13
Skip to content