pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Infographic-เอกสารเผยแพร่ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Infographic-Total Pollutant Load Control System (TPLCS)
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 30 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารเผยแพร่ บทความความสำเร็จในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตามพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2561 – 2580
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 29 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำวัง พ.ศ. 2564 – 2570
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 29 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการดำเนินงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ.2562
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Infographic-เอกสารเผยแพร่ประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มแม่น้ำน่าน พ.ศ.2562-2570
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำคุณภาพน้ำดีและเสื่อมโทรม ประจำปี 2562
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ร่าง) แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้าลุ่มน้ำ กก (โขงเหนือ)
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 2
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ร่าง) แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มแม่น้ำยม พ.ศ.2562-2570
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 16 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 16 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 16 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 4 13
Skip to content