pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำวัง พ.ศ. 2564 – 2570
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 29 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการดำเนินงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ.2562
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Infographic-เอกสารเผยแพร่ประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มแม่น้ำน่าน พ.ศ.2562-2570
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 จังหวัดที่มีแหล่งน้ำคุณภาพน้ำดีและเสื่อมโทรม ประจำปี 2562
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ร่าง) แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้าลุ่มน้ำ กก (โขงเหนือ)
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 2
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ร่าง) แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มแม่น้ำยม พ.ศ.2562-2570
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 16 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 16 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 16 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ระดับลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ 2563 – 2565
ข้อมูลอื่นๆ
วันที่ : 16 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณภาพน้ำทะเลปี 2564
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 14 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 14 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันในทะเล
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 14 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แพลงก์ตอนบลูมที่บางแสน เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นสีเขียว
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 14 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่เกาะ/ชายฝั่งทะเล
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 14 กันยายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 4 13
Skip to content