pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2556
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนแหล่งน้ำทะเล , กองจัดการคุณภาพน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม , กองจัดการคุณภาพน้ำ
การประเมินปริมาณมลพิษจากการเพาะปลูก (นาข้าว) พ.ศ. 2558
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม , กองจัดการคุณภาพน้ำ
การประเมินปริมาณมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2558
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม , กองจัดการคุณภาพน้ำ
การประเมินปริมาณมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ ประจำปี 2558
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม , กองจัดการคุณภาพน้ำ
1 2 3 4 5 14