pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณและโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปี 2564
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 3 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประเมินอัตราการเกิดน้ำเสียและปริมาณมลพิษทางน้ำ จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 3 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 3 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการจัดการ กากไขมันจากบ่อดักไขมัน
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 3 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
น้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำปราจีนบุรี (พ.ศ. 2562 – 2569)
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบกำจัดไขมัน DAF (Dissolve Air Floatation)
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักการใช้งานเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา (XRF)
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษระยะที่ 2
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษระยะที่ 1
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษระยะที่ 2
น้ำเสียอุตสาหกรรม
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2
Skip to content