pcd.go.th
ขนาดอักษร |
มาตรา 9 การระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวกันชนสีเขียว (Green Buffer)
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวอย่างถูกวิธี
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มลพิษที่เกิดจากการเลี้ยงปลาในบ่อ
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภัยฝุ่นละอองที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการฟาร์มสุกร
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการและควบคุมกลิ่น “ฟาร์มสุกร”
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลกระทบจากน้ำที่มีความเค็มสูง
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการคุณภาพน้ำจากภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การนำก้านใบผักตบชวามาทำเป็นวัสดุกันกระแทกทดแทนพลาสติก
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การปรับปรุงมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2562 – 2570
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสิ่งแวดล้อม
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภัยร้ายของก๊าซพิษในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ไม่ควรมองข้าม
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สารชีวภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3
Skip to content