pcd.go.th
ขนาดอักษร |
วิธีวิเคราะห์ค่าฟอสฟอรัสรวม ( Total Phosphorus : TP)
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 26 สิงหาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประเมินปริมาณมลพิษจากการเพาะปลูก (นาข้าว) พ.ศ. 2558
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม , กองจัดการคุณภาพน้ำ
การประเมินปริมาณมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปี 2558
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม , กองจัดการคุณภาพน้ำ
การประเมินปริมาณมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ ประจำปี 2558
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม , กองจัดการคุณภาพน้ำ
การประเมินปริมาณมลพิษจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พ.ศ. 2557
น้ำเสียเกษตรกรรม
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม , กองจัดการคุณภาพน้ำ
1 2 3 4