pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2563
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 28 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 28 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ประจำปี 2562
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2561
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนแหล่งน้ำทะเล , กองจัดการคุณภาพน้ำ
ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2560
แหล่งน้ำทะเล
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนแหล่งน้ำทะเล , กองจัดการคุณภาพน้ำ
1 2 3 4