pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำเดือนเมษายน 2565

      ผลการดำเนินงาน EEC ประจำเดือน เมษายน 2565

  1. การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสารเคมีที่มีความเสี่ยง และการเผชิญเหตุในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดระยอง
  2. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีมีน้ำเสียจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระบายน้ำเสียลงคลองตายงค์  ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร