pcd.go.th
ขนาดอักษร |
สรุปรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ พื้นที่ จ.ระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่มาบตาพุด
วันที่ : 13 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการฝึกอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “มลพิษและผลกระทบของไมโครพลาสติกในทะเลและแหล่งน้ำผิวดิน”
การจัดการคุณภาพน้ำ
วันที่ : 7 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการฝึกอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก (Net Zero)”
การจัดการคุณภาพน้ำ
วันที่ : 7 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการฝึกอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วย Google Map API”
การจัดการคุณภาพน้ำ
วันที่ : 7 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเสียงดังจากโรงงานล้าง บด ย่อยพลาสติก ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่มาบตาพุด
วันที่ : 5 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566
กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ พื้นที่ จ.ระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่มาบตาพุด
วันที่ : 18 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM)
วันที่ : 17 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการตัวอย่างอย่างไร ให้สามารถนำผลการทดสอบไปใช้งานได้
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KM)
วันที่ : 17 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5)
กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 17 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ พื้นที่จังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่มาบตาพุด
วันที่ : 10 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบกรณีมีน้ำเสียสีดำไหลลงทะเลบริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง และตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
วันที่ : 4 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย กลิ่นเหม็น และของเสีย จากโรงงานผลิตยางแท่ง ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
วันที่ : 4 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานสรุปสถานการณ์การแจ้งส่งออก (Export Notification) สารเคมีต้องห้ามหรือที่ถูกจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด จากประเทศภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ มายังประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
สารเคมีและของเสียอันตราย
วันที่ : 3 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 82
Skip to content