pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานสภาพอากาศประเทศไทย โดย กรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 26 - 02 - 2567 ผ่านเว็บไซต์ Air4Thai (คลิก)

ข่าว คพ.


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

27

ก.พ.67
อบรมการใช้งานเครื่องมือในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 08:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

27

ก.พ.67
ประชุมขยายผลการดำเนินโครงการความร่วมมือฯ ปี 2567
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

27

ก.พ.67
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่ออกตามในมาตรา 73
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 13:00:00 - 17:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพน้ำ

27

ก.พ.67
การบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และ Nagasaki University
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 13:00:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

28

ก.พ.67
สอบสัมภาษณ์ข้าราชการฯ
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 302
เวลา : 07:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

28

ก.พ.67
สอบสัมภาษณ์ข้าราชการฯ
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 202
เวลา : 07:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม

28

ก.พ.67
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการบริจาคอาหาร ครั้งที่ 1/2567
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 09:00:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

28

ก.พ.67
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับในส่วนภูมิภาค
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 203
เวลา : 13:30:00 - 16:00:00
หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

29

ก.พ.67
สอบสัมภาษณ์ข้าราชการฯ
วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ห้องประชุม 201
เวลา : 07:30:00 - 16:30:00
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ลิงก์ด่วน

สิ่งพิมพ์

  • จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

  • จดหมายข่าวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

  • รายงานประจำปี 2565 ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  • เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ การตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน


ดูทั้งหมด
Skip to content