pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ทส. แนะนำประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้โรงพยาบาลทุกแห่งและประชาชนสามารถใช้หรือซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง หรือ Rapid Antigen Test ไปใช้ตรวจโควิดได้ด้วยตนเอง โดยมีคู่มือแนะนำการใช้มอบให้และจะดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย คพ. จึงได้จัดทำข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน และขอเน้นย้ำจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ระลอกที่ 4 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พนักงานเก็บขนขยะและสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล กล่าวว่า การทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว มีข้อแนะนำขอให้ปฏิบัติตาม ดังนี้ 1. แยกชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้วใส่ถุงพลาสติก ระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อให้ชัดเจน 2. ราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์ / น้ำยาฆ่าเชื้อโรค / สารฟอกขาว เพื่อฆ่าเชื้อโรค ปิดถุงให้สนิท และ 3. นำไปทิ้งโดยทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เพื่อรอนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วขอให้ปฏิบัติตาม ดังนี้ 1. ถอดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่สัมผัสกับด้านใน 2. ม้วนให้ส่วนที่สัมผัสกับปากอยู่ด้านใน พันสายรัดให้แน่น 3. ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อ ให้ชัดเจน และ 4. นำไปทิ้งแยกจากขยะทั่วไปหรือทิ้งในจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อ เพื่อลดการปนเปื้อนกับขยะทั่วไป

ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าลืมแยกและทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้วและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกที่ ถูกวิธี เพื่อสามารถนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหาขยะ ป้องกันการแพร่เชื้อ covid-19 และขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ที่สาธารณะ รวมถึงขณะพูดคุย หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นประจำและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน นายอรรถพล กล่าว