pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ไทย – เมียนมา ร่วมพัฒนาบุคลากร ในการจัดการปัญหา PM2.5 และหมอกควันข้ามแดน

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานร่วมกับ Dr.San Oo รองอธิบดีกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมา เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้เรื่องการติดตามตรวจสอบและจัดการคุณภาพอากาศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของรัฐฉานของเมียนมา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน มีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรทั้งจากในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คพ. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมา ได้ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้เรื่องการติดตามตรวจสอบและจัดการคุณภาพอากาศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศในเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยเน้นการดำเนินการในพื้นที่รัฐฉานของเมียนมา ซึ่งประเทศไทยจะสนับสนุนการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อติดตามตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ และสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้แก่เมียนมา ในการจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนาคต

นายอรรถพล กล่าวว่า ที่ผ่านมา  คพ. ได้จัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในการจัดการคุณภาพอากาศ รวมถึงการสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงที่เกิดขึ้นร่วมกัน ทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมที่ร่วมมือกับทุกประเทศ เพื่อให้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นทุกปีถูกแก้ไขโดยเร็ว