pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ทส. เร่งอบรม จนท. ทดสอบกลิ่น พร้อมเปิดห้องปฏิบัติการฯในส่วนภูมิภาค 16 แห่ง แก้เหตุความเดือดร้อนของประชาชน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากปัญหากลิ่นเหม็นที่เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจนนำไปสู่การร้องเรียนจากภาคประชาสังคม มีจำนวนมากขึ้นและเป็นปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ จากสถิติเรื่องร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษในปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีจำนวนการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษทั้งสิ้น 732 เรื่อง ซึ่งปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนสูงสุดคือปัญหากลิ่นเหม็น 544 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 74) โดยแหล่งกำเนิดหลักที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการและสถานที่เลี้ยงสัตว์

ทส. ได้กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มกลิ่นจากแหล่งกำเนิด การเก็บตัวอย่างกลิ่นและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นในสังกัด ทส. มีจำนวนเพียง 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์กลิ่นที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว ทส. โดย คพ. จึงได้เพิ่มห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และจัดอบรมหลักสูตรการตรวจวัดกลิ่นและตรวจวิเคราะห์กลิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการตรวจวัดและตรวจวิเคราะห์กลิ่นในส่วนภูมิภาค และช่วยสนับสนุนการตรวจสอบปัญหาในพื้นที่ต่างจังหวัดได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัญหาเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น นายอรรถพล กล่าว

Skip to content