pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รมว.ทส. ชงนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกเสนอ กก.วล. ตั้งเป้าห้ามนำเข้า ปี 2568 พร้อมผลักดันร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า มูลนิธิบูรณะนิเวศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม

นายวราวุธ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ความสามารถในการผลิตจริงของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตปลอดอากร 14 แห่ง และข้อเสนอแนะการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตนำเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั่วไป : กรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีในปริมาณไม่เพียงพอ และมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกและมาตรการลดผลกระทบจากการห้ามนำเข้าเศษพลาสติก โดยได้มอบหมายให้ คพ. จัดทำเป็นนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก รวมทั้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

นายวราวุธ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ได้ประชุมหารือแนวทางการการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปในมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกเพื่อควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดมลพิษในประเทศไทย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เศษพลาสติกเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต มติการประชุมในวันนี้ นับได้ว่าเป็นของขวัญสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ทุกฝ่ายล้วนเห็นด้วยต่อข้อเสนอตามที่ คพ. ฝ่ายเลขานุการเสนอ

โดยจะอนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรม 14 แห่ง ในพื้นที่เขตปลอดอากรนำเข้าเศษพลาสติกได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี คือ 2566 – 2567 โดยปีที่ 1 (2566) นำเข้าได้ 100 % ไม่เกินความสามารถในการผลิตจริง ปีที่ 2 (2567) นำเข้าได้ 50% ของความสามารถในการผลิตจริง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั่วไป ให้เป็นไปตามแนวทางการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกในปี 2564 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป. 5) และหากมีความจำเป็นต้องนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่ทั่วไป กรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีในปริมาณไม่เพียงพอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ และในปีที่ 3 (2568) ห้ามนำเข้าในทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นถังขยะโลก

สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีเป้าหมาย 4 เป้าหมาย เป้าหมายที่ 1 ปริมาณขยะพลาสติกเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบฝังกลบขยะลดลง ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2570 เป้าหมายที่ 2 ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2570 เป้าหมายที่ 3 ลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีโอกาสหลุดรอดลงสู่ทะเล ร้อยละ 50 ภายในปี 2570 และเป้าหมายที่ 4 มีเครื่องมือในการบริหารจัดการขยะพลาสติก

ซึ่งแผนฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) จะใช้เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการขยะพลาสติกเกิดความต่อเนื่อง และยกระดับการจัดการภายใต้บริบทที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล พันธกรณีระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค และสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ นายวราวุธ กล่าว