pcd.go.th
ขนาดอักษร |
กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดการฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาและการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประจำปี 2565 ให้กับบุคคลภายนอก (ปิดรับสมัคร)

กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดการฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาและการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ประจำปี 2565 ให้กับบุคคลภายนอก

ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน 4 คน รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

หมายเหตุ
* ปิดรับสมัครภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 หรือมีผู้สมัครครบตามจำนวน 50 คน
* หากหน่วยงานแจ้งรายชื่อมากกว่าที่กำหนดไว้ผู้จัดขออนุญาตจัดเป็นรายชื่อสำรอง และรายชื่อสำรองจะมีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมฯ กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ครบตามจำนวน 50 คน ในวันที่ปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
โทร. 0 2298 2300 หรือทางอีเมล์ aqmiap@gmail.com

กำหนดการฝึกอบรม และแบบแจ้งรายชื่อ