pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คพ. – เครือข่าย จับมือสนับสนุนลดการเผาในที่โล่ง 9 จังหวัดภาคเหนือ

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ.ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) “เครือข่าย ลดการเผาในที่โล่ง” ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) และสภาลมหายใจภาคเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นพยานในการลงนาม

 

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่งด้วยการพัฒนาเครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์” ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง แพร่ น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน พิษณุโลก ตาก และอุตรดิตถ์ ของ คพ. ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. “โครงการชุมชนต้นแบบลดการเผา” ของ เอสซีจี “โครงการลดการเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเพาะปลูกข้าว อ้อย ร่วมกับเครือข่าย เพื่อลด ฝุ่นละออง PM2.5” ของ ธกส. และกิจกรรมเพื่อลด ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาในที่โล่งขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ

 

บันทึกข้อตกลง “เครือข่าย ลดการเผาในที่โล่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่าย ที่มีความประสงค์จะร่วมมือกันในการสนับสนุน ดูแล และป้องกันการเผาในที่โล่ง รวมทั้งดำเนิน กิจกรรมการลดการเผาในที่โล่ง โดยการสนับสนุนชุมชนต้นแบบลดการเผาในที่โล่ง มีข้อตกลงความร่วมมือ เช่น คพ. ดำเนินการประสานเครือข่ายลดการเผาในที่โล่ง และชุมชนต้นแบบนำร่อง 9 จังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่เกษตร และวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ สร้างชุมชนต้นแบบการจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร สถ. ดำเนินการ ส่งเสริม อปท.สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรและวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ชุมชน ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือให้กับชุมชนเพื่อใช้ดำเนินงานการลดการเผาในที่โล่ง

 

ธ.ก.ส. ดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการลดก๊าซเรือนกระจกและลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บริษัท เอสซีจี ดำเนินการแลกเปลี่ยนรูปแบบชุมชนต้นแบบลดการเผาในที่โล่ง และนวัตกรรม โดยการผลักดันให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการลดการเผา สนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมการลดการเผาในที่โล่งร่วมกับชุมชน และ สภาลมหายใจภาคเหนือ ดำเนินการประสานเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนต้นแบบการลดการเผาในที่โล่ง สนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมการลดการเผาในที่โล่งร่วมกับชุมชน โดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะทั่วไปได้ นายปิ่นสักก์ กล่าว