pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คพ. เสริมศักยภาพ กทม. 50 เขต ควบคุมน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า สถานประกอบการขนาดเล็กของประเทศไทยที่มีจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ปะปนอยู่กับชุมชน ยังไม่มีมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง โดยมีเพียงข้อกำหนดทั่วไปของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการกำกับดูแลการประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เท่านั้น

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ จะต้องบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมหลักของสถานประกอบการ ให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางกำกับดูแลสถานประกอบการให้มีการจัดการน้ำเสียที่ดีและเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ คพ. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามประกาศดังกล่าว
นายปิ่นสักก์ กล่าว