pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คพ.ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในเรื่องข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ข้อเสนอการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

นายพิทยา กล่าวว่า การดำเนินงานตามข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ร่วมกันสนับสนุนโครงการที่มีความพร้อมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งโครงการเดิมและข้อเสนอใหม่ การปรับปรุงตัวเลขการรวมกลุ่มพื้นที่ Cluster ในการจัดการมูลฝอยของ อปท. และสนับสนุนแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้ข้อเสนอดังกล่าวร่วมกัน สำหรับการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ คพ. ได้จัดทำข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เพื่อให้ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยจะนำข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เสนอกรรมการควบคุมมลพิษ (กก.คพ.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อให้มีระดับนโยบายสนับสนุน ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อถอดบทเรียนการวางระบบคัดแยกฯ และกฎกติกาทางสังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้ เมื่อ อปท. สามารถคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการสนับสนุน อปท. ให้สามารถจัดการขยะอาหาร ณ ปลายทางได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากไม่มีการคัดแยกขยะอาหารที่ดี จะทำให้ไม่สามารถนำขยะประเภทอื่นกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขยะอาหารยังเป็นสาเหตุหลักในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียชุมชน ดังนั้น คพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุน อปท. ให้มีระบบการจัดการขยะอาหาร ณ ปลายทาง และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจจากการใช้ประโยชน์จากขยะอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งกำจัดต่อไป

Skip to content