pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คพ. เปิดตัวระบบรายงานระดับเสียงแบบเรียลไทม์ เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ.ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่บริเวณริมเส้นทางจราจร และพื้นที่ทั่วไป มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน และได้เผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่ง คพ. มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบกึ่งถาวรรวมทั้งสิ้น 30 สถานี ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด โดยปัจจุบันการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดฯ ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบฐานข้อมูล (Data Base) ที่พร้อมนำไปแปรผลเป็นข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ อาทิ การรายงานแบบต่อเนื่อง (Real time) ในอินเตอร์เน็ต หรือ นำไปใช้ในแบบจำลอง คอมพิวเตอร์เพื่อการพยากรณ์ระดับเสียง

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า เพื่อให้การรายงานข้อมูลระดับเสียงมีความทันสมัย เข้าถึงผู้ใช้งานในช่องทางต่างๆ คพ.ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Sound24Thai และเว็บไซต์ Noise4Thai.net รายงานข้อมูลระดับเสียง ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลระดับเสียงของ คพ.จาก 30 สถานี ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด และเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรายงานข้อมูลระดับเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเอง และส่งข้อมูลเข้ามารายงานผ่านทางแอปพลิเคชัน Sound24Thai ทั้งระบบ iOS Android และ Harmonie OS ในแพลตฟอร์มของ คพ. ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการรายงานและพยากรณ์ข้อมูลระดับเสียง

Skip to content