pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คพ. ติวความรู้ด้านมาตรวิทยา สร้างความเชื่อมั่น ตรวจ – วิเคราะห์มลพิษ ตามมาตรฐานสากล

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. มีภารกิจในการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ การให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทำให้การรายงานผลมีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นทั้งแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ ผู้ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานกับ คพ.

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า คพ. มีความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวัด การกำหนดเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือแต่ละประเภท การตีความใบรับรองผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการ และได้จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร “ความรู้ด้านมาตรวิทยากับงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการสอบเทียบเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม” ให้กับเจ้าหน้าที่ คพ. ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 – 16 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยาการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

คพ. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการและมาตรฐานระดับสากล การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้เครื่องมือวัดและการดูแลอย่างถูกต้อง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวัดและการวิเคราะห์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรและองค์กร สร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนยิ่งขึ้น นางสาวปรีญาพร กล่าว

Skip to content