pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ทส. จับมือ Platform ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ทส. จับมือ Platform ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
“Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดย ทส. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด รัฐบาลได้มีมาตรการล็อคดาวน์ ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ รวมทั้ง การห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ส่งผลให้มีการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาหารเหล่านี้ มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics) ที่กลายเป็นขยะพลาสติกหลังการบริโภค และไม่ได้รับการคัดแยกเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์เนื่องจากมีความกังวลต่อการเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรค ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว โดยพบว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ขยะพลาสติกทั่วประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน

ขณะนี้ สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากบริการส่งอาหาร (Food Delivery) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร (Platform) ประกอบด้วย บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Food Panda” บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Grab Food” บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Gojek” และ LalaMove แสดงเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด ?Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม? โดยได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ โดยภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินการเพื่อผลักดันให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน

กลุ่มแพลตฟอร์มที่ร่วมลงนาม MOU มีความยินดีที่จะร่วมเป็นภาคเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการส่งอาหาร จะมีการปรับแพลตฟอร์มการสั่งอาหารให้มีตัวเลือก opt-in ในการรับหรือไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของลูกค้า เพื่อลดภาระของร้านและลดการให้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ไม่จำเป็น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ร่วมโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค และร้านอาหารที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไม่รับ ไม่ให้ ไม่ใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับร้านอาหาร ร้านค้า ผู้จัดส่งอาหาร สมาชิก หรือเครือข่ายได้รับทราบนโยบายและมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในการบริการส่งอาหาร และที่สำคัญกลุ่มแพลตฟอร์มจะสร้างแรงจูงใจให้ร้านอาหาร ร้านค้า และผู้บริโภคงดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติกหูหิ้ว ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco packaging) ตามความเหมาะสม

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ?ในฐานะ Solution Providers for Everyone และองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบกับวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริงในการทำเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ลงทุนในธุรกิจไบโอพลาสติกตั้งแต่ปี 2554 เพื่อพัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastics) ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร (Food Delivery Service) และยังเป็นอีกทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastics) นอกจากนี้ GC ยังได้คิดค้น GC Compostable Label หรือ ฉลากยืนยันวัตถุดิบ (Material Label) ที่บ่งบอกว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการผลิตจากเม็ดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Plastics) ที่ GC Group ผลิตหรือรับรอง โดยสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่ GC Group รับรองเท่านั้น ความร่วมมือในวันนี้จะสร้างประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม การผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพซึ่งผลิตจากพืชเศรษฐกิจ ยังช่วยยกระดับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย เกิดการขับเคลื่อนนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อย่างสมบูรณ์

รมว.ทส. กล่าวทิ้งท้ายว่า กลุ่มแพลตฟอร์มผู้ให้บริการส่งอาหารนับได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับหรือไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค การจะลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยการใช้ซ้ำ เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Skip to content