pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานประจำปี กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2559

รายงานประจำปี กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2559

รายงานประจำปี กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2559 รายงานประจำปี กองจัดการคุณภาพน้ำ มีสาระสำคัญหลักประกอบด้วย

คำนำ
สถานการณ์คุณภาพน้ำ
สถานการณ์ฉุกเฉินมลพิษทางน้ำ
การดำเนินงานเชิงนโยบาย
การดำเนินงานเชิงพื้นที่
มาตรการ/มาตรฐาน
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2559

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content