pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2553

รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2553

รายงานผลการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของ ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานวิจัย และ การตรวจสอบ เพื่อรับรองคุณภาพยานพาหนะใหม่ การจัดทาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕ การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบมลพิษจากรถยนต์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อม การดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ปริมาณการทดสอบและรายรับค่าบริการทดสอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องปฏิบัติการฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในอนาคต

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
บทบาทและภารกิจ
ระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการทดสอบรถยนต์
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content